Tin tức - thông báo

Căn cứ kết quả đăng ký môn học học kỳ 1 (2020-2021), Trường đã hủy một số lớp học phần trong quá trình đăng ký do số lượng đăng ký không đủ mở lớp.

Các sinh viên thuộc trường hợp đã đăng ký vào các lớp học phần bị HỦY nhưng chưa chọn lại lớp học phần khác, phòng Đào tạo đã chuyển các sinh viên thuộc trường hợp này sang các nhóm học phần khác sao cho không trùng thời khóa biếu.

Sinh viên vui lòng kiểm tra lại lịch học cá nhân.

Nếu có thắc mắc nào liên quan, sinh viên vui lòng sử dụng email sinh viên trường cấp gửi về dkmh@huflit.edu.vn.