Tin tức - thông báo

1- Trường thông báo lịch học các học phần trong học kỳ 2 (2020 - 2021), sinh viên đăng nhập cổng thông tin và xem lịch học cá nhân chi tiết. Thời gian bắt đầu học kỳ 2 (2020 - 2021) từ thứ Hai ngày 22/02/2021.

2- Riêng các học phần bị hủy nhưng sinh viên chưa đăng ký sang lớp học phần khác, trường sẽ giải quyết như sau:

  • Trường sẽ tự chuyển sang các lớp học phần khác còn chỗ, sao cho không trùng thời khóa biểu của sinh viên đã đăng ký trước đó.
  • Trường hợp không thể chuyển sang lớp khác do hết chỗ, trường sẽ hủy kết quả đăng ký, sinh viên vui lòng đăng ký lại vào học kỳ gần nhất.

3- Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo trước thứ Tư ngày 27/01/2021 để được xem xét, giải quyết.