Tin tức - thông báo

Căn cứ kết quả đăng ký môn học;

Phòng Đào tạo Đại học đã cập nhật kết quả đăng ký môn học, trong đó có một số học phần phải hủy lớp học phần do số lượng sinh viên đăng ký không đủ số lượng mở lớp.

Các sinh viên đã đăng ký vào các lớp bị hủy sẽ được trường chuyển sang lớp khác còn chỗ. Trường hợp chỉ có một lớp và bị hủy, trường sẽ hủy kết quả đăng ký của tất cả sinh viên trong lớp đó.

Sinh viên vui lòng truy cập tài khoản cá nhân để xem kết quả đăng ký môn học.

Lưu ý:

1. Danh sách các lớp bị hủy

2. Thời gian đóng học phí: 17/6/2021 - 25/6/2021 (hình thức đóng: chuyển khoản - như hướng dẫn trong thông báo đóng học phí của trường << tham khảo bằng cách click vào đây >>)