Tin tức - thông báo

  • Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh) Bấm vào để xem
  • Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ đối với sinh viên du học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh) Bấm vào để xem