Tin tức - thông báo

1- Trang web Cổng thông tin: https://portal.huflit.edu.vn/

  • Đăng nhập:
    • Sử dụng email sinh viên trường để đăng nhập (khuyến khích sử dụng chức năng này);
    • Hoặc sử dụng tài khoản là mã sinh viên (mật khẩu ban đầu được cấp kèm theo hướng dẫn nhập học đầu khóa, sinh viên có thể tham khảo Các câu hỏi thường gặp để tự reset mật khẩu).
  • Chức năng: Xem thông tin sinh viên, Xem chương trình đào tạo, Xem thời khóa biểu, Xem học phí, Xem tin nhắn từ trường, Đăng ký môn học, Thực hiện khảo sát, ...

2- Hệ thống quản lý học trực tuyến: https://courses.huflit.edu.vn/

3- Hệ thống gửi yêu cầu hỗ trợ: https://helpdesk.huflit.edu.vn/

4- Hướng dẫn sử dụng email sinh viên trường << xem thêm tại đây >>

5- Ký hiệu phòng học tại các cơ sở << xem thêm tại đây >>

6- Thời gian biểu học tập trong ngày << xem thêm tại đây >>