Tin tức - thông báo

       Căn cứ theo Kế hoạch số 64/KH-ĐNT ngày 15/8/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2022 – 2023;

       Căn cứ theo Thông báo số 115/TB-ĐNT ngày 28/9/2022 về việc tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2022 - 2023 Chuyên đề sinh hoạt với Ban Chủ nhiệm Khoa, Phòng Chính trị - Công tác sinh viên thông báo lịch sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022 – 2023, chuyên đề sinh hoạt với Ban Chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ, áp dụng đối với sinh viên năm I – Khóa 2022 cụ thể như sau:


       Trân trọng ./.