Tin tức - thông báo

- Căn cứ Thông báo số 103/TB-ĐNT ngày 30 tháng 6 năm 2023 về việc đóng học phí năm học 2023 - 2024;

- Căn cứ Đề xuất số 01/ĐX-CTSV ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 cho sinh viên đã được Hội đồng trường phê duyệt;

     Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả gia hạn đóng học phí đến các Khoa và 834 sinh viên có đơn xin gia hạn đóng học phí. Thời gian đóng học phí được gia hạn tối đa đến hết ngày 06/10/2023 (tra cứu danh sách tại đây).

     Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

     Trân trọng./.