Tin tức - thông báo

Từ năm học 2020 - 2021, tất cả sinh viên chính quy đăng ký môn học trên cổng thông tin https://portal.huflit.edu.vn.

Nhằm giúp sinh viên làm quen hệ thống, Trường tổ chức đăng ký môn học thử nghiệm từ lúc 9 giờ 00 ngày 29/7/2020 đến 16 giờ 00 ngày 31/7/2020.

Trong thời gian đăng ký thử nghiệm, Trường đề nghị tất cả sinh viên thực hiện việc đăng ký thử, thực hiên các thao thác trên hệ thống, tất cả dữ liệu đăng ký này sẽ được hủy sau khi kết thúc thời gian đăng ký thử nghiệm.

Thời gian đăng ký môn học chính thức, sinh viên vui lòng xem thông báo trên website trường (hoặc click vào đây).

Mọi thắc mắc liên quan đến đăng ký môn học, sinh viên vui lòng sử dụng email sinh viên để liên hệ về email: dkmh@huflit.edu.vn.

Các thông tin hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng email sinh viên, vui lòng liên hệ về email: info@huflit.edu.vn