Tin tức - thông báo

Căn cứ kết quả đăng ký, Trường thông báo các bạn sinh viên các khoa các khóa, kiểm tra lại thời khóa biểu các học phần đã đăng ký.

Trường hợp các lớp học phần có thông báo HỦY, sinh viên thực hiện thao tác sau để đăng ký sang các lớp học phần khác sao cho phù hợp:

  • Bước 1: Nhấn "HỦY" vào lớp học phần bị hủy (được chú thích bởi dòng dữ liệu tô màu đỏ).
  • Bước 2: Đăng ký lại học phần đó cho phù hợp.

Việc đăng ký, hủy vẫn được thực hiện đến 16 giờ 00 thứ 7 ngày 22/08/2020.