Tin tức - thông báo

Căn cứ kết quả đăng ký môn học đợt chính thức từ ngày 21/12 đến 31/12/2020, Trường thông báo đợt đăng ký bổ sung, hiệu chỉnh kết quả đăng ký môn học do HỦY lớp học phần, cụ thể như sau:

1- Thời gian: từ 9 giờ 00 ngày 05/01/2021 đến 16 giờ 00 ngày 11/01/2021.

2- Đối tượng: Tất cả sinh viên hệ chính quy các khóa còn đủ điều kiện đăng ký môn học (trừ sinh viên khóa 2020).

3- Các lưu ý:

3.1- Sinh viên thực hiện việc đăng ký môn học trên Cổng thông tin https://portal.huflit.edu.vn/

3.2- Sinh viên lưu ý các học phần bị HỦY (được đánh dấu màu đỏ hoặc không còn thời khóa biểu so với đợt đăng ký trước), sinh viên cần thực hiện thao tác HỦY và đăng ký lại các lớp học phần khác còn chỗ.

3.3- Sinh viên thực hiện thao tác HỦY lớp học phần đã đăng ký bằng cách đăng nhập, chọn Đăng ký học phần, chọn học phần cần HỦY, click "Hủy đăng ký".

3.4- Trong thời gian đăng ký bổ sung này, sinh viên được đăng ký mới, hiệu chỉnh kết quả đăng ký, hủy bớt học phần trực tiếp trang web https://portal.huflit.edu.vn/ 

3.5- Sinh viên cần bảo quản tài khoản đăng nhập trang web https://portal.huflilt.edu.vn/