Tin tức - thông báo

Trả lời: Các bạn thực hiện lần lượt các bước sau

  • Bước 1: Truy cập trang portal, click vào "Đăng nhập"
  • Bước 2: Tại màn hình "Đăng nhập", click vào chức năng "Quên mật khẩu"
  • Bước 3: Tại màn hình "Quên mật khẩu", điền thông tin "Tên đăng nhập" là mã sinh viên, "Email trường cấp" là email sinh viên (có cú pháp ma-sinh-vien@st.huflit.edu.vn)
  • Bước 4: Click vào nút "Đồng ý" để hệ thống tự động gửi mật khẩu mới về email sinh viên.
  • Bước 5: Đăng nhập email sinh viên để lấy lại mật khẩu mới.