Tin tức - thông báo

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Quy định xét học bổng chính sách dành cho sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 381/QĐ-ĐNT ngày 13/11/2019 của Hiệu trưởng;

Trường thông báo việc xét học bổng chính sách cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021 - 2022 như sau:

  1. Đối tượng xét học bổng chính sách - Mức học bổng - Mẫu đơn đề nghị xét học bổng thực hiện theo Quy định số 381/QĐ-ĐNT ngày 13/11/2019, đã đăng tải trên website Trường theo đường dẫn https://tinyurl.com/hocbongchinhsachHUFLIT
  2. Đối với sinh viên năm I (Tân sinh viên khóa 2021):
  • Sinh viên trúng tuyển khóa 2021 thuộc các đối tượng quy định ở trên, nếu có nhu cầu xét học bổng chính sách, sinh viên làm đơn và hồ sơ theo mẫu quy định, gửi về Phòng Chính trị - Công tác sinh viên, số 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
  • Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày có thông báo trúng tuyển đến trước ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học 07 ngày làm việc. Trường hợp gửi qua bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện.
  1. Đối với sinh viên năm II, III, IV:
  • Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 16/8/2021.
  • Địa điểm: Nộp hồ sơ trực tiếp về văn phòng Khoa mà sinh viên đang theo học.
  • Đề nghị Trưởng các khoa thông báo đến toàn thể sinh viên và tổng hợp hồ sơ của sinh viên năm II, III, IV theo phụ lục đính kèm gửi về Phòng Chính trị - Công tác sinh viên (văn bản giấy có chữ ký của Trưởng đơn vị và văn bản điện tử theo địa chỉ: ctsv@huflit.edu.vn) trước ngày 23/8/2021.

Các sinh viên thuộc đối tượng xét học bổng chính sách cần thực hiện đúng theo quy định trên, Trường không giải quyết các trường hợp nộp hồ sơ trễ hạn./.