Tin tức - thông báo

      Căn cứ kết quả đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2021-2022, Trường thông báo hủy một số lớp học phần do số lượng sinh viên đăng ký ít, không thể mở lớp, sinh viên vui lòng xem danh sách các lớp hủy đính kèm phía dưới.

      Đối với các lớp học phần bị hủy mà có sinh viên đăng ký, phòng Đào tạo Đại học sẽ tự chuyển sang các nhóm lớp khác nếu còn chỗ, sao cho không bị trùng thời khóa biểu đã đăng ký trước đó. Trường hợp sinh viên không đồng ý kết quả chuyển đăng ký môn học các môn bị hủy, sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống portal, chọn đăng ký môn học và tự hủy kết quả. Lưu ý: Hệ thống lúc này chỉ cho phép hủy, không thể đăng ký mới. Hệ thống sẽ mở để thực hiện việc HỦY môn học từ ngày 19/8/2021 đến hết thứ Ba ngày 24/8/2021.

       Sau thời gian này sinh viên xem thời khóa biểu cá nhân trên portal và học theo thời khóa biểu đã đăng ký, lưu ý thời gian bắt đầu học và ký hiệu phòng học các cơ sở (trường sẽ nhắc lại các ký hiệu phòng học tại các cơ sở trước khi bắt đầu học kỳ).

       Sinh viên có thắc mắc liên quan vui lòng gửi email về phòng Đào tạo Đại học, qua email dkmh@huflit.edu.vn.

*Danh sách các lớp học phần bị HỦY (cập nhật 25/8/2021 - bổ sung 4 lớp học phần có STT từ 81 đến 83):