Tin tức - thông báo

     Căn cứ tình hình thực tế, Phòng CT-CTSV tiếp tục cấp Giấy xác nhận sinh viên trực tuyến từ ngày 23/8/2021 đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, sinh viên CẦN GẤP giấy xác nhận sinh viên dùng để bổ túc hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sư và giấy xác nhận sinh viên vay vốn ngân hàng CSXH vui lòng đăng ký trên trang Portal, sau khi đăng ký xong sinh viên gửi mail về Phòng CT-CTSV nêu rõ lý do cần cấp theo địa chỉ ctctsv@huflit.edu.vn, Phòng sẽ scan và gửi file phản hồi qua email. (Lưu ý, sinh viên gửi bằng email do trường cấp).

     Trân trọng./.