Tin tức - thông báo

Căn cứ kết quả đăng ký môn học theo thông báo số 194/TB-ĐNT ngày 21/12/2021 và đề nghị của các khoa liên quan, phòng Đào tạo Đại học thông báo hủy một số lớp học phần, mở bổ sung một số học phần mới và gia hạn thời gian đăng ký môn học trong học kỳ 2 (2021-2022) cụ thể như sau:

1. Danh sách các học phần bị HỦY do số lượng đăng ký ít << vui lòng xem danh sách đính kèm tại đây >> - còn tiếp tục cập nhật

  • SV tự hủy và chuyển sang lớp khác nếu còn chỗ.
  • Trường hợp sinh viên không tự hủy và chuyển sang lớp khác, sau thời gian đăng ký bổ sung, phòng Đào tạo Đại học sẽ tự chuyển hoặc hủy kết quả đăng ký.
  • Sinh viên có thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ qua email: dkmh@huflit.edu.vn

2. Các lớp học phần mở mới bổ sung: sinh viên xem thêm phân tra cứu TKB và các môn học trong phần đăng ký

3. Thời gian đăng ký bổ sung: Từ 16 giờ 00 ngày 13/01/2022 đến 16 giờ 00 ngày 16/01/2022.

    Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên khóa 2015 đến khóa 2020.

4. Các lưu ý dành cho sinh viên năm 1 khóa 2021

- Sinh viên xem thời khóa biểu cá nhân chính thức bằng tài khoản truy cập trang https://portal.huflit.edu.vn/

- Sinh viên tự kiểm tra, đối chiếu số lượng môn học trong học kỳ theo chương trình đào tạo và thời khóa biểu được sắp, nếu có thiếu sót số lượng môn học so với chương trình đào tạo, vui lòng liên hệ email ctdt@huflit.edu.vn hoặc dkmh@huflit.edu.vn để được giải quyết.