Tin tức - thông báo

[1] - Quy định về đào tạo cao đẳng, đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành theo quyết định 171/QĐ-ĐNT ngày 28/8/2013 của Hiệu trưởng)

[2] - Thông tư hợp nhất Quyết định 43 và Thông tư 57 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

[3] - Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

[4] - Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành theo quyết định 476/QĐ-ĐNT ngày 30/12/2021 của Hiệu trưởng)