Tin tức - thông báo

Căn cứ thông báo số 12/TB-ĐNT của Hiẹu trưởng, Trường thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021 – 2022 của khóa 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian học:

- Khoa Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin: học từ ngày 28/02/2022 đến ngày 05/6/2022.

- Các khoa còn lại: học từ ngày 21/02/2022 đến ngày 29/5/2022.

- Thời gian học học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh khóa 2021: kế hoạch chi tiết sẽ thông báo sau.

 

2. Thời gian thi của khóa 2021: từ ngày 06/6/2022 đến 02/7/2022.

 

Trên cơ sở thông báo điều chỉnh này, Trường đề nghị các đơn vị liên quan phổ biến đến các giảng viên, sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch./.