Tin tức - thông báo

[1] - Mẫu đơn đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp << tải file tại đây >>

 

[2] - Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp << tải file tại đây >>

 

[3] - Mẫu đơn đề nghị chứng nhận sinh viên hoàn thành CTĐT / hoàn thành CTĐT và chờ xét tốt nghiệp  << tải file tại đây >>

 

[4] - Mẫu đơn đề nghị học lùi khóa << tải file tại đây >>

 

[5] - Mẫu phiếu đề nghị rút bớt học phần đăng ký << tải file tại đây >>

 

[6] - Mẫu đơn đăng ký môn học trễ hạn << tải file tại đây >>

 

[7] - Mẫu đơn đề nghị bảo lưu << tải file tại đây >>

 

[8] - Mẫu đơn đề nghị chuyển ngành << tải file tại đây >>

 

[9] - Mẫu đơn đề nghị học lại << tải file tại đây >>

 

[10] - Mẫu đơn xin thôi học << tải file tại đây >>

 

[11] - Mẫu đơn chuyển điểm << tải file tại đây >>

 

[12] - Mẫu đơn yêu cầu bảng điểm << tải file tại đây >>

 
[13] - Đơn xin học lại (Áp dụng đối với SV đã bị cảnh báo học vụ buộc thôi học) << tải file tại đây >>