Tin tức - thông báo
  • Căn cứ Thông báo số 04/TB-ĐNT ngày 11 tháng 01 năm 2022 về việc đóng học phí học kì 2, năm học 2021 - 2022;
  • Căn cứ Đề xuất số 47/ĐX-CTSV ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 cho sinh viên đã được Hội đồng trường phê duyệt;

      Theo tình hình thực tế còn nhiều sinh viên đóng học phí trễ hạn hoặc chưa thể đóng học phí theo quy định. Phòng Chính trị - Công tác sinh viên đã tiếp nhận đơn, nguyện vọng của phụ huynh và sinh viên để báo cáo Nhà trường. Hội đồng trường, Ban giám hiệu đồng ý giải quyết cho sinh viên chưa làm hồ sơ gia hạn được bổ sung hồ sơ xin gia hạn đóng học phí, thời gian hoàn thành học phí đến hết ngày 14/4/2022.

      Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả đợt gia hạn đóng học phí bổ sung đến các Khoa và 413 sinh viên đã nộp đủ hồ sơ, tính từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 04/4/2022 theo danh sách đính kèm.

      Đề nghị sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và đơn xin đóng học phí trễ hạn HK2, 2021-2022. Đề nghị các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nếu đóng học phí sau ngày 14/4/2022 sẽ không được cộng điểm rèn luyện (khoản 2, điều 5 trong Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ) và không được dự thi cuối kỳ./.

 

Link bài gốc: https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-ve-ket-qua-gia-han-dong-hoc-phi-cua-sinh-vien-va-don-xin-dong-hoc-phi-tre-han-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022-dot-bo-sung-tinh-tu-ngay-15-3-2022-den-het-ngay-04-4-2022-1849.html