Tin tức - thông báo

Căn cứ Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐNT ngày 09/01/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường;

Căn cứ Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ, áp dụng từ năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-ĐNT ngày 12/8/2020.

Trường thông báo đến các Khoa, các đơn vị có liên quan và sinh viên toàn trường thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo https://portal.huflit.edu.vn/.

Xem chi tiết Thông báo trên website Trường tại linkhttps://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-ve-viec-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-nam-hoc-2021-2022-1738.html 

Các cấp xem hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chi tiết tại link: https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/huong-dan-sinh-vien-lop-va-khoa-danh-gia-ren-luyen-sinh-vien-tren-cong-thong-tin-dao-tao-1433.html

Trân trọng./.