Tin tức - thông báo

Căn cứ kết quả đăng ký học phần, đến thời điểm hiện tại số lượng sinh viên đăng ký rất ít; Phòng Đào tạo Đại học thông báo các học phần sau bị hủy (đính kèm danh sách các lớp học phần bị hủy bên dưới).

Lưu ý: Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký thuộc các lớp học phần đã bị hủy.

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

danh sach lop hoc phan bi huy