Tin tức - thông báo

Căn cứ kết quả đăng ký môn học và đề nghị của các khoa liên quan, phòng Đào tạo Đại học thông báo hủy một số lớp học phần, cụ thể như sau:

  1. Danh sách các học phần bị HỦY do số lượng đăng ký ít <<Vui lòng xem danh sách tại đây>>
  • Phòng Đào tạo Đại học sẽ chuyển kết quả đăng ký môn học của sinh viên nằm trong danh sách lớp học phần bị hủy sang lớp học phần khác không bị trùng thời khóa biểu.
  • Sinh viên nếu không sắp xếp được lịch học sau khi được Phòng Đào tạo Đại học chuyển lớp học phần, hoặc có thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ qua email: dkmh@huflit.edu.vn trước ngày 21/12/2022.
  1. Các lưu ý dành cho sinh viên

- Sinh viên xem thời khóa biểu cá nhân chính thức bằng tài khoản truy cập trang cá nhân https://portal.huflit.edu.vn/. Có một số môn học theo tuần, sinh viên nên xem lịch học theo từng tuần.

- Sinh viên tự kiểm tra, đối chiếu số lượng môn học trong học kỳ theo chương trình đào tạo và thời khóa biểu được chuyển, nếu có thiếu sót số lượng môn học so với chương trình đào tạo, vui lòng liên hệ email ctdt@huflit.edu.vn hoặc dkmh@huflit.edu.vn để được giải quyết.