Tin tức - thông báo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 1822/QĐ-ĐNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trao Học bổng chính sách sinh viên năm học 2022 - 2023
 
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
- Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học;
- Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;
- Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng;
- Căn cứ Thông báo số 91/TB-ĐNT ngày 24 tháng 8 năm của Hiệu trưởng về việc xét học bổng chính sách cho sinh viên hệ chính quy năm học 2022 – 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-CTSV ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Phòng CT-CTSV về việc đề xuất duyệt mức học bổng chính sách sinh năm học 2022 – 2023;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Trao 247 suất học bổng cho sinh viên năm học 2022 – 2023, với tổng giá trị học bổng là 2.321.205.230đ (Hai tỷ ba trăm hai mươi mốt triệu hai trăm lẻ năm nghìn hai trăm ba mươi đồng) theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Chính trị - Công tác sinh viên, Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các khoa và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký và đóng dấu)
 
TS. Nguyễn Anh Tuấn