Tin tức - thông báo
 • Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12/12/2018; Và Quyết định số 296/QĐ-ĐNT ngày 12/8/2020 về việc bãi bỏ quy định khen thưởng đối với Danh hiệu Sinh viên Khá của Hiệu trưởng Nhà trường;
 • Căn cứ Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-ĐNT ngày 09/01/2019; Và Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ, áp dụng từ năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-ĐNT ngày 12/8/2020;
 • Nhằm thực hiện theo đúng các quy định, tạo sự công bằng cho sinh viên, đồng thời khuyến khích sinh viên đã có nhiều nỗ lực trên cả hai mặt học tập và rèn luyện, Nhà trường thông báo các tiêu chuẩn áp dụng để xét cấp học bổng, khen thưởng toàn diện đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc của năm học và sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, như sau:

​1. Những qui định chung để xét cấp học bổng, khen thưởng định kỳ

 • Thực hiện quy định tại Quy chế công tác sinh viên hiện hành, các tiêu chuẩn xét khen thưởng áp dụng đối với tất cả sinh viên đại học chính quy còn trong thời gian đào tạo theo kế họach của khóa học;
 • Thời gian tạm dừng, kéo dài (trừ sinh viên du học, sinh viên học chuyển tiếp mà kéo dài thời gian) và thời gian học lấy bằng thứ hai không được xét khen thưởng, cấp học bổng;
 • Sinh viên đang bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên tại thời điểm xét khen thưởng, học bổng sẽ không được xét khen thưởng, học bổng;
 • Sinh viên vi phạm quy chế, quy định, nội quy nhà trường trong năm học liền kề trước thời điểm xét và tính đến thời điểm được xét khen thưởng sẽ không được xét khen thưởng, học bổng.

2. Đối với khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi, Sinh viên xuất sắc của năm học

 • Ngoài những tiêu chuẩn chung, sinh viên được xét khen thưởng danh hiệu Sinh viên giỏi, Sinh viên xuất sắc năm học phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:
  - Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu sinh viên năm học:
   
  • Số lượng tín chỉ tối thiểu sinh viên tích lũy trong 2 học kỳ chính không thấp hơn số lượng tín chỉ qui định trong CTĐT.
  • Điểm trung bình học tập năm học để xét học bổng, khen thưởng năm học chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất.
  • Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị rớt bất kỳ học phần nào trong năm học, bị nợ môn trong năm học;
  • Không xét khen thưởng đối với sinh viên vi phạm quy chế thi trong năm học được xét danh hiệu (bao gồm cả học kỳ 3);
  • Các tiêu chuẩn xét khen thưởng danh hiệu sinh viên hàng năm quy định tại Thông báo này áp dụng từ năm học 2021 – 2022.

3. Đối với khen thưởng sinh viên tốt nghiệp xếp loại giỏi, xuất sắc

 • Ngoài những tiêu chuẩn chung, xét khen thưởng sinh viên tốt nghiệp phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:
  - Tiêu chuẩn khen thưởng sinh viên tốt nghiệp:
   
  + Có khối lượng các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;
  + Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học;
  • Hạng tốt nghiệp của sinh viên có kết quả học tập toàn khóa xếp hạng tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
  • Không xét khen thưởng đối với sinh viên vi phạm quy chế, quy định, nội quy nhà trường bị lập biên bản tính đến thời điểm được xét khen thưởng.
  • Các tiêu chuẩn xét khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc quy định tại Thông báo này áp dụng cho tất cả các khóa từ năm học 2021 – 2022.

4. Mức khen thưởng và học bổng

 • Khen thưởng
+ Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi năm học hoặc tốt nghiệp xếp loại giỏi: giấy khen của Hiệu trưởng kèm mức thưởng 500.000 đồng/sinh viên. Những sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng thì chỉ nhận Giấy khen và học bổng.
+ Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc năm học hoặc tốt nghiệp xếp loại xuất sắc: giấy khen của Hiệu trưởng kèm mức thưởng 1.000.000 đồng/sinh viên. Những sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng thì chỉ nhận Giấy khen và học bổng.
 • Học bổng
Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi năm học trở lên là đối tượng được xét cấp học bổng theo ngành, khóa theo thứ tự từ cao xuống thấp cho tới khi hết số lượng học bổng được phân bổ theo từng năm học (xem phụ lục).
+ Học bổng Sinh viên HUFLIT tài năng, suất học bổng trị giá tương ứng 60% học phí của năm học dành cho sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, đứng đầu ngành học, khóa học của năm học đó.
+ Học bổng Sinh viên HUFLIT nỗ lực, suất học bổng trị giá tương ứng 30% học phí của năm học dành cho sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi ngành học, khóa học của năm học đó (xếp từ thứ hai trở đi, theo phân bổ từng năm học).     


5. Phân công thực hiện

 • Sau mỗi học kỳ, các phòng, khoa, đơn vị có liên quan nếu có xử lý các trường hợp sinh viên vi phạm quy chế, quy định, nội quy nhà trường trong học kỳ (kể cả vi phạm quy chế thi) gửi danh sách, biên bản xử lý sinh viên vi phạm về phòng CT – CTSV để cập nhật hồ sơ quản lý sinh viên.
 • Cuối mỗi năm học, các Khoa căn cứ theo tiêu chuẩn trên, tổ chức xem xét và gửi danh sách đề nghị khen thưởng danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc của năm học, danh sách đề nghị xét học bổng về phòng CT – CTSV để tổng hợp và trình Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường xét duyệt.
 • Sau mỗi đợt xét tốt nghiệp, phòng Đào tạo đại học gửi danh sách sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại Xuất sắc, Giỏi về phòng CT – CTSV để tổng hợp cùng điểm rèn luyện toàn khóa học của sinh viên, các tiêu chuẩn xét khen thưởng và trình Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường xét duyệt.

Đề nghị các Khoa thông tin đầy đủ các quy định tới sinh viên, các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.