Tin tức - thông báo

- Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học;

- Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;

- Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng;

- Căn cứ Thông báo số 26/TB-ĐNT ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM về quy định xét cấp học bổng, khen thưởng danh hiệu Sinh viên giỏi, Sinh viên xuất sắc năm học và Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi;

- Xét kết quả học tập và rèn luyện sinh viên năm học 2021 – 2022 và đề xuất của các khoa;

- Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-CTSV của Phòng Chính trị - Công tác sinh viên về việc đề nghị bổ sung khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc, Giỏi và trao các suất học bổng Tài năng, Nỗ lực năm học 2021 - 2022 đã được Hội đồng trường phê duyệt;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với 08 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi có điểm học tập trung bình năm học từ 3,2 đến cận 3,6 (theo thang điểm 4 đối với khóa 2021) và điểm rèn luyện trung bình năm học từ 80 trở lên với mức khen thưởng là 500.000đ/ sinh viên.

     Tổng giá trị tiền thưởng bổ sung danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2021 – 2022 là 4.000.000đ (Bốn triệu đồng), (danh sách đính kèm);

     Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Điều 3. Các ông/ bà Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác sinh viên, Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.