Tin tức - thông báo

- Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2022;

- Căn cứ Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022;

- Căn cứ tình hình thực tế, sinh viên du học sẽ không truy cập vào Cổng thông tin đào tạo để thực hiện các tính năng tương tự như sinh viên đang học tại Trường.

- Trường thông báo đến các Khoa, các đơn vị liên quan, sinh viên du học thực hiện đánh giá rèn luyện theo hình thức mới, cụ thể: Từ đánh giá rèn luyện bằng hình thức trực tuyến, sinh viên sẽ thực hiện đánh giá từng học kỳ theo phiếu đánh giá mẫu, gửi email phiếu đánh giá cho Khoa và Phòng CT-CTSV, điểm rèn luyện sẽ được nhập cùng điểm những môn học được chuyển điểm.

1. Trình tự đánh giá

Bước 1: Vào đầu mỗi học kỳ, Phòng CT-CTSV sẽ gửi Bảng chấm điểm rèn luyện theo từng học kỳ đối với sinh viên du học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh) cho sinh viên du học. Sinh viên du học thực hiện đánh giá rèn luyện theo mẫu và theo tiến độ đánh giá như các sinh viên khác; gửi phiếu tự đánh giá và các minh chứng hoạt động về email của Khoa và Phòng CT-CTSV đúng thời gian quy định.

Bước 2: Khoa thực hiện đánh giá rèn luyện đối với sinh viên du học, thông báo kết quả đánh giá cấp Khoa cho sinh viên và giải quyết khiếu nại (nếu có).

Bước 3: Khoa chuyển toàn bộ hồ sơ sinh viên du học đánh giá rèn luyện về Phòng CT-CTSV. Phòng CT-CTSV thực hiện đánh giá rèn luyện cấp Trường, thông báo kết quả cho sinh viên và giải quyết khiếu nại (nếu có).

Bước 4: Kết thúc thời gian giải quyết khiếu nại kết quả đánh giá rèn luyện cấp Trường, Phòng CT-CTSV sẽ lưu kết quả vào hồ sơ của sinh viên.

Bước 5: Khi sinh viên trở lại học tập tại Trường, sinh viên liên hệ Phòng CT-CTSV để ký tên xác nhận vào Bảng đánh giá rèn luyện, Phòng CT-CTSV thực hiện lưu trữ Bảng đánh giá rèn luyện của sinh viên.

2. Lưu ý

Việc thay đổi này áp dụng kể từ học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 cho tới khi có quy định mới. Lịch đánh giá rèn luyện cho sinh viên du học thực hiện chung với sinh viên đang học tập tại trường, bao gồm cả học kỳ 3.

3. Thông tin liên hệ

Trong quá trình thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên nếu có thắc mắc, khiếu nại hoặc cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Văn phòng khoa đang theo học.

Các đơn vị cần trao đổi hay góp ý, đề nghị liên hệ Phòng CT-CTSV qua email: ctctsv@huflit.edu.vn.

Đề nghị các Khoa thông tin đầy đủ các quy định tới sinh viên, các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.