Tin tức - thông báo

     - Căn cứ Thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 30 tháng 3 năm 2023 về thời gian đóng học phí học kỳ 3, năm học 2022 - 2023;

     - Căn cứ Đề xuất số 55/ĐX-CTSV ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 3, năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên khóa 2021 đã được Hội đồng trường phê duyệt;

     Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả gia hạn đóng học phí đến các khoa và 182 sinh viên có đơn xin gia hạn đóng học phí học kỳ 3, năm học 2022 – 2023. Thời gian đóng học phí được gia hạn tối đa đến hết ngày 31/5/2023 (danh sách đính kèm).

     Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và các khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

     Trân trọng./.