Tin tức - thông báo

- Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng kỳ của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM;

- Căn cứ Thông báo số 95/TB-ĐNT, ngày 30/8/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM về việc về việc cấp giấy xác nhận sinh viên theo hình thức đăng ký trực tuyến;

- Căn cứ Đề xuất số 66/ĐX-CTSV ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Phòng CT-CTSV về việc trừ điểm rèn luyện đối với trường hợp đăng ký giấy xác nhận sinh viên nhưng không đến nhận đã được Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt.

     Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc đăng ký cấp giấy Chứng nhận sinh viên , Xác nhận sinh viên vay vốn, Ưu đãi Giáo dục...., phòng CT-CTSV thực hiện việc cấp giấy xác nhận sinh viên theo hình thức đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo (https://portal.huflit.edu.vn/).

     Tuy nhiên, thời gian qua có rất nhiều sinh viên đăng ký nhưng không đến nhận. Việc này gây thất thoát, lãng phí về giấy, mực, thời gian và nhân công trong khi Nhà trường cố gắng đáp ứng nhu cầu và phục vụ sinh viên một cách nhanh nhất. Phòng CT – CTSV đã tiến hành thu hồi, tổng hợp đối với những trường hợp sinh viên đăng ký và được đã được giải quyết, nhưng sau (01) một tháng kể từ ngày in không đến nhận.

     Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc trừ 02 điểm/lần vi phạm tại mục Điểm trừ, Điều 5 Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng kỳ:“Vi phạm nội quy, quy chế, quy định khác, nội quy phòng thi của Nhà trường nhưng chưa đến mức bị Nhà trường ra quyết định xử lý kỷ luật.” (Đính kèm danh sách 196 sinh viên vi phạm)

     Nếu các sinh viên vi phạm trên tiếp tục vi phạm ở các học kì tiếp theo, Nhà trường sẽ xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Đề nghị các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc các qui định của Nhà trường.

     Trân trọng./.