Tin tức - thông báo

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 thông báo

Căn cứ vào kết quả học lý thuyết trực tuyến, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh thông báo: Danh sách sinh viên không đủ điều kiện học thực hành (do chưa hoàn thành 2 học phần lý thuyết). Danh sach đính kèm

Sinh viên không đủ điều kiện học đợt 4 sẽ không tham dự học thực hành tại Trường Quân sự Quân khu 7 từ ngày 14/8/2023 đến 25/8/2023.