Tin tức - thông báo

Nhà trường có Thông báo số 130/TB-ĐNT ngày 30 tháng 6 năm 2023 về việc đóng học phí năm học 2023 – 2024, trong đó thời hạn cuối để đóng học phí học kỳ I là ngày 05/9/2023. Thông báo ghi rõ những trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có thể làm đơn xin gia hạn, nộp về Văn phòng khoa trước 18/8/2023 để được gia hạn đóng học phí đến ngày 06/10/2023 (https://tinyurl.com/TBHP2324).

Nhà trường đã đồng ý gia hạn đóng học phí đến 06/10/2023 cho những sinh viên nộp hồ sơ đúng hạn (https://tinyurl.com/KQGHHP2324). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn sinh viên chưa đóng học phí và cũng không làm đơn xin gia hạn, việc này vi phạm các quy chế, qui định, kỷ cương và ảnh hưởng đến kế hoạch chung của Nhà trường. Để tạo điều kiện cho sinh viên chưa đóng học phí được tiếp tục học tập và dự thi kết thúc học phần, Nhà trường thông báo nhắc nhở và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:

1. Những sinh viên chưa đóng học phí học kỳ I năm học 2023 – 2024 <<danh sách xem tại đây>> hoặc đã đóng học phí trễ hạn theo danh sách <<danh sách xem tại đây>> phải liên hệ trực tiếp với Phòng Chính trị - Công tác sinh viên (Phòng CT – CTSV) trong thời gian từ ngày ký thông báo này đến hết ngày 20/9/2023 để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết liên quan đến học phí trễ hạn. Những sinh viên đã liên hệ Phòng CT – CTSV từ ngày 06/9/2023 đến nay và đã được hướng dẫn thì không cần liên hệ lại nhưng cần bổ sung đầy đủ hồ sơ.

2. Sau ngày 20/9/2023, sinh viên có tên trong danh sách ở mục 1 không liên hệ và không thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của Phòng CT – CTSV, Nhà trường sẽ xem xét, áp dụng việc xóa tên khỏi danh sách các lớp đã đăng ký trong học kỳ I và đình chỉ đăng ký môn học ở các học kỳ sau.

Nhà trường đề nghị sinh viên có tên trong danh sách khẩn trương thực hiện theo mục 1 của thông báo này để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, mọi sự chậm trễ, sinh viên tự chịu trách nhiệm./.