Tin tức - thông báo

- Căn cứ Quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:“Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập và lưu trong hồ sơ của người học khi tốt nghiệp ra trường”.

- Căn cứ Quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022: “Kết quả phân loại rèn luyện toàn khóa học của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường”.

- Căn cứ Đề xuất số 53/ĐX-CTSV ngày 10/5/2023 về việc ghi kết quả đánh giá rèn luyện vào bảng điểm tốt nghiệp sinh viên áp dụng từ khoá 2021 trở về sau đã được Ban Giám hiệu trường phê duyệt.

     Trường thông báo đến các Khoa, các đơn vị liên quan, sinh viên về việc ghi kết quả đánh giá rèn luyện vào phụ lục văn bằng tốt nghiệp sinh viên áp dụng từ khoá 2021 trở về sau, cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng: sinh viên khoá 2021 trở về sau.

2. Thời gian áp dụng: kể từ ngày ban hành thông báo này cho đến khi có quy định mới.

3. Thông tin liên hệ: trong quá trình thực hiện, sinh viên và các đơn vị có thắc mắc cần trao đổi, vui lòng liên hệ Phòng CT – CTSV qua email: ctctsv@huflit.edu.vn.

     Đề nghị các Khoa thông tin đầy đủ các quy định tới sinh viên, các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.