Tin tức - thông báo

 

- Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học;

- Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;

- Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Thông báo số 26/TB-ĐNT ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh về quy định xét cấp học bổng, khen thưởng danh hiệu Sinh viên giỏi, Sinh viên xuất sắc năm học và Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi;

- Căn cứ Quyết định số 1539/QĐ-ĐNT ngày 06/10/2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy và danh sách kèm theo;

- Căn cứ Đề xuất số 12/ĐX-CTSV ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Phòng CT-CTSV về việc duyệt chi mức thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Tốt nghiệp loại Giỏi - đợt 2 năm 2023 đã được Hội đồng trường phê duyệt;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị – Công tác Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với 92 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Tốt nghiệp loại Giỏi” - đợt 2 năm 2023 theo danh sách đính kèm với tổng giá trị tiền thưởng là 46.000.000đ (Bốn mươi sáu triệu đồng).

- Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Điều 3. Các ông/ bà Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác sinh viên,  Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.