Tin tức - thông báo

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-CTSV ngày 23/01/2024 của Phòng Chính trị - Công tác sinh viên về việc bổ sung sinh viên nhận danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2022 – 2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen cho 04 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2022 – 2023 (theo danh sách đính kèm) và kèm theo tiền thưởng 500.000 đồng/sinh viên.

Tổng giá trị tiền thưởng là 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác sinh viên,  Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.