Tin tức - thông báo

- Căn cứ Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM;

- Căn cứ Thông báo số 136/TB-ĐNT ngày 13/9/2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM về việc ghi kết quả đánh giá rèn luyện vào Phụ lục văn bằng tốt nghiệp sinh viên áp dụng từ khóa 2021 trở về sau;

- Căn cứ Thông báo số 141/TB-ĐNT ngày 21/9/2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2023 – 2024;

- Sau khi thống kê kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, Phòng CT-CTSV ghi nhận vẫn còn nhiều sinh viên chưa thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện.

- Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện việc đánh giá rèn luyện, nay Trường gia hạn thời gian đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

Nội dung

Thời gian thực hiện

Sinh viên “lưu đánh giá” lần cuối và lưu giữ minh chứng đánh giá rèn luyện

Từ ngày 20/02/2024 đến 23/02/2024

Cấp Lớp đánh giá

Từ ngày 24/02/2024 đến 25/02/2024

 

     Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện việc đánh giá rèn luyện. Nếu sinh viên tiếp tục vi phạm việc không đánh giá rèn luyện, Nhà trường sẽ xem xét xử lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM, cụ thể: “Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong 02 học kỳ liên tục thì phải tạm ngừng học ít nhất 01 học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém 02 học kỳ liên tục lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học”.

     Trong quá trình thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên nếu có thắc mắc, khiếu nại hoặc cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Văn phòng khoa đang theo học.

     Các đơn vị cần trao đổi hay góp ý, đề nghị liên hệ Phòng CT-CTSV qua email: ctctsv@huflit.edu.vn.

     Đề nghị các Khoa, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các đơn vị có liên quan hỗ trợ thông tin kịp thời, đầy đủ tới sinh viên. Các đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể sinh viên cần thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

     Trân trọng./.