Tin tức - thông báo

     Thực hiện quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên từng học kỳ, Trường thông báo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 và thời gian đánh giá rèn luyện học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các khóa 2020, 2021, 2022 và 2023, như sau:

1. Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

  • Từ ngày 15/3/2024 đến 25/3/2024: Sinh viên xem kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 trên Cổng thông tin đào tạo http://portal.huflit.edu.vn tại cột điểm cấp Trường. Cách thức đăng nhập vào trang thực hiện tương tự như khi sinh viên tự đánh giá rèn luyện.
  • Nếu có thắc mắc, khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Trường, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Chính trị - Công tác sinh viên qua email: ctctsv@huflit.edu.vn trước ngày 25/3/2024. Khi gửi email, sinh viên vui lòng ghi rõ nội dung trên tiêu đề, các thông tin cá nhân và gửi kèm minh chứng (hình ảnh) liên quan đến khiếu nại của mình.

2. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2023 – 2024

Nội dung

Thời gian thực hiện

Thời gian ghi nhận các hoạt động để đánh giá rèn luyện:

Các đơn vị cập nhật điểm rèn luyện ngay sau khi tổ chức hoạt động và thông báo cho sinh viên kiểm tra, khiếu nại (nếu có).

Sinh viên kiểm tra điểm rèn luyện các hoạt động, có thể nhấn “Lưu đánh giá”, hệ thống vẫn cập nhật các điểm hoạt động sau đó của sinh viên (nếu có).

Học kỳ 2: từ ngày 01/01/2024 đến 30/6/2024

Học kỳ 3: từ ngày 01/6/2024 đến 31/7/2024

Sinh viên “Lưu đánh giá” lần cuối và lưu giữ minh chứng đánh giá rèn luyện (kể cả khi chưa có điểm TB học tập)

Học kỳ 2: từ ngày 04/7/2024 đến 17/7/2024

Học kỳ 3: từ ngày 09/8/2024 đến 23/8/2024

Cấp Lớp đánh giá (kể cả khi chưa có điểm TB học tập)

Học kỳ 2: từ ngày 20/7/2024 đến 30/7/2024

Học kỳ 3: từ ngày 01/9/2024 đến 10/9/2024

Cấp Khoa đánh giá

Thông báo kết quả, giải quyết khiếu nại (nếu có),

Gửi kết quả đánh giá rèn luyện SV cấp Khoa về Trường

Học kỳ 2: từ ngày 01/8/2024 đến 15/8/2024

Học kỳ 3: từ ngày 11/9/2024 đến 26/9/2024

Cấp Trường đánh giá

Phòng CT-CTSV tổng hợp đánh giá, thông báo kết quả, giải quyết khiếu nại (nếu có);

Trình Hiệu trưởng ký duyệt, công bố kết quả rèn luyện SV học kỳ.

Học kỳ 2: trước 31/8/2024

Học kỳ 3: trước 31/10/2024

Lưu ý:

  • Chỉ sinh viên khóa 2021 và 2022 thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 3 năm học 2023 – 2024.
  • Các hoạt động ngoại khoá thuộc học kỳ 3 năm học 2023 – 2024 sẽ chỉ tính điểm rèn luyện cho sinh viên khoá 2021 và 2022 (Sinh viên các khoá khác nếu có tham gia sẽ không được ghi nhận điểm rèn luyện).

3. Thông tin liên hệ

Trong quá trình thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên nếu có thắc mắc, khiếu nại hoặc cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Văn phòng khoa đang theo học.

Các đơn vị cần trao đổi hay góp ý, đề nghị liên hệ Phòng CT-CTSV qua email: ctctsv@huflit.edu.vn.

Đề nghị các Khoa, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các đơn vị có liên quan hỗ trợ thông tin kịp thời, đầy đủ tới sinh viên. Các đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể sinh viên cần thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.