Tin tức - thông báo

Theo đề nghị của Khoa Ngoại ngữ, khoa Kinh tế - Tài chính và nguyện vọng đăng ký môn học bổ sung của sinh viên khoa Ngoại ngữ, khoa Kinh tế - Tài chính, Trường tổ chức đợt đăng ký môn học trực tuyến bổ sung dành cho sinh viên khoa Ngoại ngữ (ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc), cụ thể như sau:

1- Đối tượng đăng ký bổ sung:

 • Sinh viên khoa Ngoại ngữ các khóa (trừ khóa 2023)
 • Sinh viên khoa Kinh tế - Tài chính các khóa (trừ khóa 2023)

2- Thời gian đăng ký bổ sung:

      Từ 9h00 đến 16h00, Thứ Tư, ngày 27/03/2024.

3- Các lớp học phần mở thêm:

 • Văn học Anh (1521252)
 • Văn minh Mỹ (1521272)
 • Phiên dịch chuyên ngành Anh <-> Việt (1521432)
 • Quản trị hành chánh văn phòng (1920233)
 • Tâm lý học giáo dục (1524083)
 • Khánh tiết lê tân (1531152)
 • Tiếng Anh chuyên ngành Logistics (1524183)
 • Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (1527033)
 • Kỹ năng thực hành xã hội (1523113)
 • Kỹ năng tiếng Trung nâng cao (1930283)
 • Trực quan hóa dữ liệu (2011123)
 • Kế toán Excel (2011113)

4- Lưu ý quan trọng:

Sinh viên không được quyền xóa/hủy các lớp học phần đã đăng ký trước đó, chỉ được quyền đăng ký bổ sung các học phần mở thêm.

Về các lớp học phần bị hủy (do đăng ký không đủ số lượng mở lớp) sẽ được thông báo sau ngày 29/03/2024.

Trân trọng thông báo./.