Tin tức - thông báo

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2022;

Căn cứ Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022;

Căn cứ Quy định xét, cấp học bổng dành cho sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1563/QĐ-ĐNT ngày 12/10/2023.

Nhằm thực hiện theo đúng các quy định, tạo sự công bằng cho sinh viên, đồng thời khuyến khích sinh viên đã có nhiều nỗ lực trên cả hai mặt học tập và rèn luyện, Nhà trường thông báo việc xét, cấp học bổng, khen thưởng danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc của năm học 2023 – 2024 và sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, như sau:

1. Đối tượng

  • Tất cả sinh viên thuộc khóa 2020 đến khóa 2023 đang học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức đào tạo chính quy được đào tạo theo kế hoạch học tập của khóa học.

2. Những tiêu chuẩn chung để xét cấp học bổng, khen thưởng hàng năm

3. Điều kiện xét học bổng sinh viên HUFLIT tài năng, nỗ lực

4. Mức khen thưởng và học bổng

  • Khen thưởng

+ Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học hoặc tốt nghiệp xếp loại giỏi: giấy khen của Hiệu trưởng kèm mức thưởng 500.000 đồng/sinh viên. Những sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng thì chỉ nhận giấy khen và học bổng.

+ Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học hoặc tốt nghiệp xếp loại xuất sắc: giấy khen của Hiệu trưởng kèm mức thưởng 1.000.000 đồng/sinh viên. Những sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng thì chỉ nhận giấy khen và học bổng.

  • Học bổng

Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học trở lên là đối tượng được xét cấp học bổng theo ngành, khóa theo thứ tự từ cao xuống thấp cho tới khi hết số lượng học bổng được phân bổ trong năm học 2023 – 2024 (xem phụ lục).

+ Học bổng Sinh viên HUFLIT tài năng, suất học bổng trị giá tương ứng 60% học phí của năm học dành cho sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, đứng đầu ngành học, khóa học của năm học 2023 – 2024.

+ Học bổng Sinh viên HUFLIT nỗ lực, suất học bổng trị giá tương ứng 30% học phí của năm học dành cho sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi ngành học, khóa học của năm học 2023 – 2024 (xếp từ thứ hai trở đi).

Lưu ý: Các ngành có số lượng sinh viên không đạt tiêu chuẩn để cấp suất học bổng sinh viên HUFLIT tài năng, Trường sẽ không cấp suất học bổng sinh viên HUFLIT tài năng, Trường chỉ cấp suất học bổng sinh viên HUFLIT nỗ lực.

5. Phân công thực hiện

  • Sau từng học kỳ, các phòng, khoa, đơn vị có liên quan nếu có xử lý các trường hợp sinh viên vi phạm quy chế, quy định, nội quy nhà trường trong học kỳ (kể cả vi phạm quy chế thi) gửi danh sách, biên bản xử lý sinh viên vi phạm về phòng CT-CTSV để cập nhật hồ sơ quản lý sinh viên.
  • Cuối năm học, các Khoa căn cứ theo tiêu chuẩn trên, tổ chức xem xét và gửi danh sách đề nghị khen thưởng danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc của năm học, danh sách đề nghị xét học bổng về phòng CT-CTSV để tổng hợp, trình Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường xét duyệt.
  • Sau từng đợt xét tốt nghiệp, phòng Đào tạo đại học gửi danh sách sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi về phòng CT-CTSV để tổng hợp cùng điểm rèn luyện toàn khóa học của sinh viên, các tiêu chuẩn xét khen thưởng, trình Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường xét duyệt.

Đề nghị các Khoa thông tin đầy đủ các quy định tới sinh viên, các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.


 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG

“SINH VIÊN HUFLIT TÀI NĂNG” VÀ “SINH VIÊN HUFLIT NỖ LỰC” NĂM HỌC 2023 – 2024

(Kèm theo Thông báo số 26/TB-ĐNT ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh)

STT

NGÀNH

Số lượng học bổng

Sinh viên HUFLIT tài năng

(Suất 60% học phí)

Số lượng học bổng

Sinh viên HUFLIT nỗ lực

(Suất 30% học phí)

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

1

Công nghệ thông tin

1

1

1

1

12

13

11

13

2

Thương mại điện tử

-

-

-

1

-

-

-

1

3

Ngôn ngữ Anh

1

1

1

1

35

27

17

14

4

Ngôn ngữ Trung Quốc

1

1

1

1

1

2

3

4

5

Đông phương học

1

1

1

0

5

3

3

2

6

Ngôn ngữ Hàn Quốc

-

-

-

1

-

-

-

1

7

Quản trị kinh doanh

1

1

1

1

4

14

2

1

8

Kinh doanh quốc tế

1

1

1

1

6

8

3

2

9

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

-

-

-

1

-

-

-

1

10

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1

0

0

0

1

1

1

1

11

Quản trị khách sạn

1

0

0

0

1

1

1

1

12

Quan hệ quốc tế

1

1

1

1

3

5

3

1

13

Quan hệ công chúng

-

-

-

1

-

-

-

2

14

Kế toán

1

1

1

0

1

1

1

1

15

Tài chính - Ngân hàng

1

1

1

1

2

2

1

1

16

Kiểm toán

-

-

-

0

-

-

-

1

17

Luật kinh tế

1

1

1

0

1

1

1

1

18

Luật học

-

-

0

0

-

-

1

1

Cộng

12

10

10

11

72

78

48

49

 

43

247

 

Tổng số suất học bổng năm học 2023 – 2024: 290 suất./.