Tin tức - thông báo

- Căn cứ Thông báo số 19/TB-ĐNT, ngày 06/3/2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh về thời gian đóng học phí học kỳ 3, năm học 2023 - 2024;

- Căn cứ Đề xuất số 41/ĐX-CTSV, ngày 23/4/2024 của Phòng Chính trị - Công tác sinh viên về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 3, năm học 2023 – 2024 đã được Lãnh đạo trường phê duyệt;

     Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả gia hạn đóng học phí đến các Khoa và 709 sinh viên có đơn xin gia hạn đóng học phí. Thời gian đóng học phí được gia hạn tối đa đến hết 17g00 ngày 24/5/2024 (danh sách đính kèm).

     Để kiểm tra kết quả gia hạn học phí học kỳ 3, năm học 2023 – 2024 sinh viên tra cứu tại đường dẫn sau: https://tracuu.huflit.edu.vn/hb/

     Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc những quy định về Gia hạn học phí hiện hành.

     Trân trọng./.