Tin tức - thông báo

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

  • Tăng cường tinh thần, trách nhiệm của sinh viên trong việc đóng góp ý kiến nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên của Trường.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu của sinh viên HUFLIT về việc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của nhà trường như: cập nhật thông tin ngoại trú sinh viên, nhu cầu tham vấn tâm lý sức khỏe học đường, nhu cầu vay vốn sinh viên, nhu cầu tham gia các hoạt động rèn luyện.

2. Yêu cầu:

  • Công tác tuyên truyền rộng rãi, triển khai được với số lượng lớn sinh viên từng Khoa. Đảm bảo số lượng sinh viên thực hiện khảo sát của mỗi Khoa đạt tối thiểu 90%.
  • Kết quả khảo sát được xử lý khách quan, trung thực, sử dụng đúng mục đích và được chia sẻ đến các bên liên quan.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Thời gian khảo sát: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/5/2024.

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên đang theo học hệ chính quy tại Trường.

3. Hình thức khảo sát:

Khảo sát trực tuyến

(Sinh viên sử dụng email sinh viên trường cấp có dạng mssv@st.huflit.edu.vn truy cập theo đường dẫn https://forms.office.com/r/mWYBhdaWYg)

4. Nội dung khảo sát:

  • Cung cấp thông tin ngoại trú sinh viên;
  • Nhu cầu tham vấn tâm lý sức khỏe học đường;
  • Nhu cầu vay vốn sinh viên;
  • Nhu cầu tham gia các hoạt động rèn luyện tại Trường.

5. Quyền lợi đối với sinh viên tham gia khảo sát:

  • Sinh viên hoàn tất khảo sát được cộng 03 điểm rèn luyện.

- Trong quá trình thực hiện khảo sát, sinh viên nếu có thắc mắc hoặc cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Văn phòng khoa đang theo học.

- Các đơn vị cần trao đổi hay góp ý, đề nghị liên hệ Phòng CT-CTSV qua email: ctctsv@huflit.edu.vn.

- Đề nghị các Khoa, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các đơn vị có liên quan hỗ trợ thông tin kịp thời, đầy đủ tới sinh viên. Các đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể sinh viên cần thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.