Tin tức - thông báo

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-ĐNT ngày 06 tháng 6 năm 2024 của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT); nhà trường thông tin các nội dung về về việc xét mượn tiền từ Quỹ hỗ trợ sinh viên HUFLIT với những nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

Sinh viên khóa 2021, 2022 và 2023 hệ chính quy văn bằng 1 đang theo học tại HUFLIT có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập và thuộc một trong các đối tượng sau:

1.1. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động;

1.2. Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật;

- Cha hoặc mẹ là thương binh, liệt sĩ đồng thời có hoàn cảnh khó khăn.

1.3. Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

2. Điều kiện áp dụng

Sinh viên khóa 2021, 2022 và 2023 hệ chính quy văn bằng 1 đang theo học tại HUFLIT có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập thuộc một trong ba đối tượng (1.1, 1.2 và 1.3) cần phải thỏa các điều kiện như sau:

2.1. Sinh viên có quốc tịch Việt Nam.

2.2. Sinh viên khóa 2023 hoàn thành 2 học kỳ đầu tiên có xếp loại học tập đạt từ khá trở lên (2,5/4) và điểm rèn luyện từ 70/100 trở lên (lấy kết quả của năm học 2023 – 2024).

2.3. Sinh viên khóa 2022 và 2021 có kết quả 3 học kỳ liền kề xếp loại học tập đạt từ khá trở lên (2,5/4) và điểm rèn luyện từ 70/100 trở lên (lấy kết quả của học kỳ 3 năm học 2022 – 2023 và học  kỳ 1 và 2 của năm học 2023 – 2024).

2.4. Sinh viên phải cam kết tốt nghiệp đúng theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa. Trong trường hợp lý do bất khả kháng, sinh viên có thể tốt nghiệp trễ hạn nhưng không quá 06 (sáu) tháng theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa và phải có đơn giải trình và được Nhà trường đồng ý phê duyệt.

2.5. Sinh viên năm cuối cần đảm bảo điều kiện tốt nghiệp về các chứng chỉ bắt buộc có liên quan (ngoại ngữ, tin học, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất).

2.6. Sinh viên không đang trong thời gian chịu hình thức kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; không vi phạm quy chế, quy định, nội quy của Nhà trường, pháp luật của Nhà nước tính đến thời điểm xét hỗ trợ.

3. Phương thức hỗ trợ

Nhà trường cho sinh viên mượn tiền để thanh toán học phí bằng hình thức chuyển khoản.

4. Định mức, thời hạn hỗ trợ và điều kiện tái hỗ trợ

4.1. Định mức hỗ trợ

 • Sinh viên có kết quả học tập xuất sắc được hỗ trợ tối đa 50% học phí/1 học kỳ;
 • Sinh viên có kết quả học tập giỏi được hỗ trợ tối đa 40% học phí/1 học kỳ;
 • Sinh viên có kết quả học tập khá được hỗ trợ tối đa 30% học phí/1 học kỳ.

4.2. Thời hạn hỗ trợ

 • Thời hạn mượn tiền hỗ trợ đóng học phí là khoảng thời gian được tính từ ngày sinh viên bắt đầu nhận tiền cho đến ngày tất toán các khoản đã mượn qua từng giai đoạn theo hợp đồng mượn (nếu có);
 • Khi sinh viên có nhu cầu tất toán khoản tiền mượn Quỹ hỗ trợ trước hạn, sinh viên liên hệ với phòng Chính trị - Công tác sinh viên để được hướng dẫn;
 • Thời hạn tất toán các khoản tiền sinh viên mượn tối đa 02 (hai) năm tính từ ngày sinh viên hoàn thành theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa của Trường.

4.3. Điều kiện tái hỗ trợ

 • Sinh viên được tiếp tục hỗ trợ từ Quỹ khi đảm bảo được các điều kiện: Kết quả học tập, điểm rèn luyện sinh viên không thấp hơn mức ở lần xét duyệt liền kề trước đó. Đồng thời, sinh viên đã hoàn trả 35% tổng số tiền đang mượn trước thời điểm ngày 31 tháng 7 hàng năm;
 • Trường hợp sinh viên đạt học bổng từ Nhà trường, trường sẽ ưu tiên trích lập trả khoản tiền mượn từ Quỹ. Sinh viên nhận phần học bổng còn lại sau khi hoàn trả hết khoản mượn từ Quỹ.

II. HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ

1. Hồ sơ bao gồm

 • Đơn đề nghị hỗ trợ mượn tiền đóng học phí, có xác nhận của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (đính kèm Biểu mẫu 01);
 • Bản sao có chứng thực Căn cước công dân (CCCD) của Sinh viên và Phụ huynh/Người giám hộ hợp pháp ký tên trên các hồ sơ mượn tiền hỗ trợ;
 • Sơ yếu lý lịch có chứng thực của địa phương nơi cư trú (đính kèm Biểu mẫu 02);
 • Bản sao có chứng thực Sổ hộ nghèo hoặc Hộ cận nghèo hoặc Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương nơi cư trú.

Sinh viên khóa 2021, 2022 và 2023 chỉ cần làm 01 bộ hồ sơ mượn tiền từ Quỹ đầy đủ cho lần đề nghị hỗ trợ đầu tiên, nếu được Nhà trường duyệt hỗ trợ tiếp tục cho mượn trong các năm học tiếp theo (nếu thỏa điều kiện tái mượn tiền), sinh viên chỉ nộp Đơn đề nghị hỗ trợ mượn tiền đóng học phí cho năm học mới. Trường hợp có thay đổi nào khác thì sinh viên bổ sung các hồ sơ mới thay đổi.

2. Cách thức, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

 • Sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục II.1 của Thông báo này và hoàn tất hồ sơ đề nghị hỗ trợ và nộp gửi về Văn phòng khoa đang theo học trước 16g00 ngày 22 tháng 7 năm 2024.
 • Sinh viên trong danh sách Nhà trường duyệt hỗ trợ phải hoàn thành thủ tục hồ sơ hợp đồng cho mượn tiền (đính kèm Biểu mẫu 03, Biểu mẫu 04) được Quỹ thanh toán từng giai đoạn theo quy định của Trường.
 • Đối với các khoa: Tổng hợp danh sách sinh viên xét quỹ hỗ trợ và các hồ sơ, minh chứng có liên quan (đính kèm Biểu mẫu 05) nộp về Phòng Chính trị - Công tác sinh viên chậm nhất trước 16g00 ngày 31 tháng 7 năm 2024.

3. Trả nợ và xử lý vi phạm hợp đồng

 • Sinh viên có thể trả nợ trước hạn cho Quỹ. Khi có nhu cầu trả nợ trước hạn, sinh viên liên hệ với Trường thông qua phòng Chính trị - Công tác sinh viên để được hướng dẫn phương thức thanh toán.
 • Đối với các khoản dư nợ còn lại chưa trả: Thời hạn trả nợ tối đa 02 (hai) năm tính từ ngày sinh viên hoàn thành theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa của Trường. Số kỳ trả tối đa là 4 (bốn) kỳ.
 • Trong trường hợp đã quá thời hạn tối đa quy định hoặc thời hạn trả theo hợp đồng mượn tiền hỗ trợ, sinh viên vẫn chưa hoàn trả hết các khoản đã mượn thì Trường sẽ xử lý vi phạm theo các quy định chi tiết trong hợp đồng mượn tiền hỗ trợ.

4. Số lượng: (theo phụ lục đính kèm)

5. Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Chính trị - Công tác sinh viên (sảnh khu B, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh), số hotline: 19002603 hoặc (028) 38632052 – số nội bộ 103, địa chỉ email: ctctsv@huflit.edu.vn để được hướng dẫn giải đáp.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các  khoa, các đơn vị chức năng, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường thông tin đầy đủ, kịp thời tới sinh viên khóa 2021, 2022 và 2023 thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nhà trường không xem xét giải quyết đối với những trường hợp nộp hồ sơ trễ so với thời hạn được nêu trong thông báo./.

 

 

PHỤ LỤC
Phân bổ số lượng suất tiền mượn từ Quỹ hỗ trợ sinh viên HUFLIT năm học 2024 – 2025
(Đối với sinh viên khóa 2021, 2022 và 2023 đang theo học tại trường)
(Kèm theo Thông báo số: 55/TB-ĐNT, ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh)

NGÀNH/ KHÓA

2021

2022

2023

Số suất
theo ngành

Ngành

Xuất sắc
(50%)

Giỏi
(40%)

Khá
(30%)

Xuất sắc
(50%)

Giỏi
(40%)

Khá
(30%)

Xuất sắc
(50%)

Giỏi
(40%)

Khá
(30%)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

3

16

49

1

9

35

1

5

17

136

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

-

-

-

-

-

-

1

1

3

5

NGÔN NGỮ ANH

6

34

102

4

24

88

1

1

3

263

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

1

3

10

1

4

16

1

3

11

50

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

1

5

16

1

3

12

1

1

3

43

NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

-

-

-

-

-

-

1

1

4

6

QUẢN TRỊ KINH DOANH

2

10

32

1

4

15

1

1

5

71

KINH DOANH QUỐC TẾ

1

8

24

1

4

16

1

1

6

62

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

-

-

-

-

-

-

1

-

2

3

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

1

1

3

1

-

2

1

-

1

10

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

1

1

3

1

-

1

1

-

1

9

QUAN HỆ QUỐC TẾ

1

5

17

1

3

13

1

1

5

47

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

-

-

-

-

-

-

1

2

6

9

KẾ TOÁN

1

2

7

1

1

4

1

-

1

18

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1

5

14

1

1

5

1

1

4

33

KIỂM TOÁN

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

LUẬT KINH TẾ

1

2

8

1

1

4

1

-

2

20

LUẬT HỌC

-

-

-

1

-

-

1

-

2

4

TỔNG SỐ:

20

92

285

16

54

211

18

18

76

790

 

Ghi chú: Trên đây là phụ lục dự kiến 790 suất tiền mượn từ Quỹ hỗ trợ sinh viên năm học 2024 - 2025 đối với sinh viên 18 ngành thuộc các khóa 2021, 2022 và 2023. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế khi nhận hồ sơ xét của sinh viên, thứ tự ưu tiên đối với sinh viên nộp sớm và đúng hạn. Các suất sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế xét./.

-----

Các biểu mẫu liên quan, sinh viên xem TẠI ĐÂY