Tin tức - thông báo

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 98/TB-ĐNT ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét học bổng Tân sinh viên HUFLIT năm học 2023 – 2024;

Căn cứ danh sách trúng tuyển có điểm cao năm 2023 của Phòng Đào tạo đại học;

Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-CTSV ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Phòng Chính trị - Công tác sinh viên về việc đề nghị tặng Học bổng doanh nghiệp năm 2023 cho Tân sinh viên HUFLIT năm học 2023 – 2024 đã được Hội đồng trường phê duyệt;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng 101 suất Học bổng doanh nghiệp năm 2023, bao gồm: 46 suất Học bổng “Đồng hành”, 28 suất Học bổng “Trải nghiệm” và 27 suất Học bổng “Vững bước”; mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng cho 101 sinh viên có kết quả được tính dựa trên danh sách trúng tuyển Tân sinh viên khóa 29 năm học 2023 –2024 đạt điểm cao theo hai phương thức xét tuyển: Học bạ và kỳ thi THPT năm 2023 (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên, được quy đổi điểm ngoại ngữ do có chứng chỉ ngoại ngữ dùng để xét tuyển). Xét điểm đầu vào sau sinh viên đạt thành tích Thủ khoa ngành cho đến khi đủ số lượng phân bổ (danh sách đính kèm). Tổng giá trị học bổng là 505.000.000đ (Năm trăm lẻ năm triệu đồng).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Số tiền học bổng sẽ được đưa vào mục Tài chính của sinh viên.

Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác sinh viên, Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.