Tin tức - thông báo

Căn cứ kế hoạch năm học 2024 – 2025, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2024 – 2025, cụ thể như sau:

 1. Yêu cầu

 • Tất cả sinh viên đăng ký môn học trên website https://portal.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
 • Sinh viên tự kiểm tra lại ngành / chuyên ngành đang học từ học kỳ 1 (2024 – 2025) trước thời gian đăng ký môn học và tham khảo danh sách các môn học (chú ý mã môn học của ngành học) theo chương trình đào tạo trên trang web https://portal.huflit.edu.vn/ (sinh viên đăng nhập, vào mục CHỨC NĂNG / Tra cứu thông tin / Chương trình đào tạo).
 • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
 • Sinh viên khóa 2022 chọn đăng ký 1 trong các học phần Giáo dục thể chất 1: Giáo dục thể chất 1(GYM 1), Giáo dục thể chất 1(Aerobic 1), Giáo dục thể chất 1(Dance Sport 1), Giáo dục thể chất 1(Bóng rổ 1), Giáo dục thể chất 1(Bóng đá 1), Giáo dục thể chất 1(Bóng bàn 1), Giáo dục thể chất 1(Pickle Ball 1),… Học kỳ 2, sinh viên sẽ chọn môn Giáo dục thể chất 2 tương ứng.
 • Riêng sinh viên khóa 2023 học tại cơ sở Hóc Môn chỉ được phép đăng ký các lớp học phần được gán tên lớp có đuôi …H ví dụ như lớp có tên Trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định sẽ bị hủy đi kết quả đăng ký.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Vào chức năng “Đăng ký học phần” khi website https://portal.huflit.edu.vn/ và xem ở menu “Xem thời khóa biểu”).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.

 2. Đối tượng

 • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4.
 • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.
 • Sinh viên năm Nhất khóa 2024 (bao gồm cả sinh viên lùi khóa xuống năm Nhất – khóa 2024) không thuộc diện đăng ký môn học đợt này, trường sẽ đăng ký môn học cho đối tượng này.

3. Thời gian đăng ký môn học

3.1. Sinh viên chính khóa

STT

KHÓA / KHOA

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

NĂM 2 – KHÓA 2023

 

Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2

 

Sinh viên cơ sở Hóc Môn

9h00 – 16h00 ngày 15/07/2024

 

 

Sinh viên cơ sở nội thành: Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ

9h00 – 16h00 ngày 16/07/2024

 

 

Sinh viên cơ sở nội thành: Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Luật, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Đông Phương, Khoa Du lịch – Khách sạn

9h00 – 16h00 ngày 17/07/2024

 

2

NĂM 3 – KHÓA 2022

 

Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2, 3

 

Khoa Ngoại ngữ, Khoa Luật, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Du lịch – Khách sạn

9h00 – 16h00 ngày 18/07/2024

 

 

Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Đông Phương, Khoa Quan hệ quốc tế

9h00 – 16h00 ngày 19/07/2024

 

3

NĂM 4 – KHÓA 2021

 

Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2, 3, 4

 

Khoa Ngoại ngữ, Khoa Du lịch – Khách sạn, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Luật

9h00 – 16h00 ngày 22/07/2024

 

 

Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Đông Phương

9h00 – 16h00 ngày 23/07/2024

 

  3.2. Sinh viên đăng ký học cải thiện, trả nợ môn và đăng ký trễ hạn bổ sung:

STT

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

- Sinh viên đại học các khóa 2021, 2022, 2023 chưa đăng ký môn học hoặc đăng ký thiếu môn hoặc đăng ký học trả nợ/cải thiện, học vượt các môn, các học phần thực tập (nếu có)

Vào khung giờ 9h00 – 16h00 từ ngày 24/07/2024 đến 26/07/2024

Đăng ký các môn học được mở trong học kỳ 1 năm học 2024-2025

2

- Sinh viên bậc đại học khoá 2020 trở về trước còn điều kiện được phép trả nợ môn

 Lưu ý quan trọng:

 • Trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung được phép đăng ký thêm môn học, được phép thay đổi, xóa môn học đã đăng ký trước đó.
 • Học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 bắt đầu học từ ngày 26/08/2024 (đối với khóa 2021, khóa 2022 và khóa 2023).
 • Sinh viên khóa 2018 về trước có thể học thay thế các học phần mà không cần học bù số tín chỉ chênh lệch:

  

 

 

STT

HỌC PHẦN CŨ TỪ KHÓA 2018 TRỞ VỀ TRƯỚC

    HỌC PHẦN THAY THẾ

MÃ HP

TÊN HP

SỐ TC

MÃ HP

TÊN HP

SỐ TC

1

1010062

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin 1

 

2

1010443

Triết học Mác-Lênin

3

2

1010313

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin 2

 

3

1010452

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

2

3

1010023

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

3

1010472

Lịch sử Đảng CSVN

2

 4. Thời gian rút bớt học phần

          Sinh viên thực hiện trong thời gian đăng ký môn học đã quy định tại mục 3, Trường không tiếp nhận đơn giải quyết xin rút bớt học phần. Nếu có thắc mắc liên quan đăng ký môn học, sinh viên sử dụng email sinh viên gửi email về phòng Đào tạo Đại học qua email dkmh@huflit.edu.vn./.