Hệ thống tra cứu tuyển sinh năm 2024


Vui lòng nhập đầy đủ số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước và ngày sinh như đã ghi trong Phiếu đăng ký xét tuyển
Nếu có sai sót thông tin, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo đại học qua email: dt@huflit.edu.vn

Số CCCD: *
Ngày sinh: *
Vui lòng xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại: https://huflit.edu.vn