Tin tức - thông báo

1- Trang web Cổng thông tin: https://portal.huflit.edu.vn/

  • Đăng nhập:
    • Sử dụng email sinh viên trường để đăng nhập (khuyến khích sử dụng chức năng này, click chọn "Office 365 for Student");
    • Xem thêm mục 4 để sử dụng email sinh viên trường.
  • Chức năng: Xem thông tin sinh viên, Xem chương trình đào tạo, Xem thời khóa biểu, Xem học phí, Xem tin nhắn từ trường, Đăng ký môn học, Thực hiện khảo sát, ...

2- Hệ thống quản lý học trực tuyến: https://courses.huflit.edu.vn/

3- Hệ thống gửi yêu cầu hỗ trợ: https://helpdesk.huflit.edu.vn/

4- Hướng dẫn sử dụng email sinh viên trường << xem thêm tại đây >>

5- Ký hiệu phòng học tại các cơ sở << xem thêm tại đây >>

6- Thời gian biểu học tập trong ngày 

Buổi Tiết Bắt đầu Kết thúc
Sáng

1 06:45 07:35
2 07:35 08:25
3 08:25 09:15
Giái lao 15 phút
4 09:30 10:20
5 10:20 11:10
6 11:10 12:00
Chiều 7 12:45 13:35
8 13:35 14:25
9 14:25 15:15
Giải lao 15 phút
10 15:30 16:20
11 16:20 17:10
12 17:10 18:00
Tối 13 18:15 19:05
14 19:05 19:55
15 19:55 20:45